Gayatri Mantra  

 

OM BHUR BHUVA SVAH

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHEEMAHI

DHIYO YO NAH PRACHODAYAT